Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Bocznej w Walimiu

Zmiana polegająca na  oznakowaniu drogi prowadzącej do Zespołu Szkół w Walimiu, Centrum Sportu i Rekreacji oraz placów zabaw, zakłada wprowadzenie strefy zamieszkania na całym odcinku drogi ze względu na małą szerokość jezdni oraz wspólny ruch pieszych i pojazdów. Oznacza to, że zostały ustawione znaki D-40 i  D-41.
Przypominamy, że zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym  “strefa zamieszkania” jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych  określa w § 58 definicję znaku D-40 “strefa zamieszkania”. Z przepisu tego wynika m.in., że umieszczone w tej strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (np. progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji “strefy zamieszkania”, to m.in;

  1. prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
  2. możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
  3. prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
  4. zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.
    Z powyższego zapisu wynika, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne. Na ulicy Bocznej w Walimiu wyznaczone są miejsca do parkowania, dlatego przypominamy, że w pasie jezdni parkowanie jest zabronione.