OGŁOSZENIE – pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w Walimiu

Walim, dnia 13.09.2017 r.

OGŁOSZENIE Nr 25/2017
Wójt Gminy Walim ogłasza :

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w Walimiu przy ulicy Kolonia Górna nr 11, stanowiącej własność Gminy Walim.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Walimiu przy ul. Kolonia Górna nr 11, określona numerami działek : 450/5, 450/7, 294/3, 294/4 o łącznej powierzchni 2,5462 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, murowanym, krytym dachówką ceramiczną o pow. użytkowej 116,67 m2 wraz z budynkiem drewnianym pełniącym funkcje budynku gospodarczego o pow. zabudowy 40 m2 . Nieruchomość położona przy drodze gruntowej. Na nieruchomości znajduje się studnia i przyłącze sieci elektrycznej. Nieruchomość nie jest wykorzystywana rolniczo, występują liczne zakrzaczenia i zadrzewienia, na części nieruchomości znajduje się staw. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako : rola klasy V, łąka klasy VI, pastwisko klasy IV i V, las klasy V i grunty rolne zabudowane / pastwisko klasy IV.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod :
1) zabudowę zagrodową i zabudowę rekreacyjną –możliwa jest lokalizacja na działce obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu ( np. garaż) oraz urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń towarzyszących w zakresie : komunikacji wewnętrznej, obiektów małej architektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej i ogrodzeń ( C1.39 RM/UT);
2) drogi wewnętrzne ( KDW);
3) tereny użytkowane rolniczo z dopuszczeniem funkcji rekreacyjnej i turystycznej tj. ciągi spacerowe, trasy rowerowe, obiekty usługowe o charakterze usług małej gastronomii, wiaty i zadaszenia chroniące przed deszczem, itp., które mogą być realizowane na gruntach niewymagających zgody zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze ( 52.R/UT ).
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00022951/0.
Dział IV tej księgi zawiera wpis: hipoteka umowna w kwocie 510 000 ,02 zł na rzecz Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna , Wrocław. Hipoteka obciąża wszystkie działki.
Wykreślenie w/w hipoteki nastąpi przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena wywoławcza – 440 000, 00 zł. wadium – 44 000, 00 zł.
Przetarg odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godzinie 10 00
w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu
ul. Boczna nr 9 – pokój nr 1.

Zgodnie z art. 2 a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016, poz. 2052 ze zmianami) zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne ( do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.
Uzasadnienie : Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanych z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego . Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zmianami).

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 09 listopada 2017 r., dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty, zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową i wpłacą w pieniądzu, wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 09 listopada 2017 roku na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Pisemne zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z nw. oryginałami dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim, pokój nr 1 najpóźniej do dnia 09 listopada 2017 roku do godz. 14 00 w zamkniętej kopercie z napisem
„ Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości – Walim ul. Kolonia Górna nr 11 ” .

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie oferenta o osobistym prowadzeniu przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne ;

2) oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
3) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zmianami) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);

5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym – prawnym przedmiotu przetargu oraz z warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

Ponadto warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
– dowodu tożsamości ;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości .

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Umowa przenosząca własność nieruchomości rolnej zostanie zawarta w przypadku gdy :
– Lasy Państwowe Skarbu Państwa nie skorzystają z przysługującego prawa pierwokupu do występującego na działce lasu.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości.

Sprzedaż działek następuje bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów.
W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Walim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 05 września 2017 roku.

Informacje dodatkowe:
1. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli: pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.
2. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub
2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym
z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3- letni staż pracy w rolnictwie, lub
4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracyw rolnictwie.
Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
– podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
– prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
– była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
– wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
-odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109), określono:
– kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
– zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
– zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
– tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
– rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.

Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 74 8494 350.
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim, na tablicy ogłoszeń w Walimiu oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl ) i na stronie Urzędu Gminy Walim –
( www.walim.pl : menu Dla inwestora – Przetargi i ogłoszenia ).

rogala 1 rogala 2 rogala 3