SZKODY ŁOWIECKIE !

W ostatnim czasie dziki stały się sprawcami wielu szkód na terenach pól uprawnych, sadów i przydomowych ogródków. Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Walim informuje, że obecny stan prawny reguluje Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz wydane do niej Rozporządzenie z dnia 8 marca 2010 r. określające sposób postępowania przy szacowaniu oraz wypłacie odszkodowań.

Obecne prawo z jednej strony stanowi, że zwierzyna jest własnością skarbu państwa, z drugiej zaś ceduje odpowiedzialność za szkody jakie ona wyrządza na zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

Przede wszystkim jednak odpowiedzialność zarządców i dzierżawców ogranicza się tylko do obwodów, na których gospodarują. Poza tymi obwodami odpowiedzialność za szkody ponosi Skarb Państwa na podstawie innego aktu prawnego jakim jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Możemy rozdzielić odpowiedzialność za szkody w uprawach rolnych w zależności od miejsca powstania szkody oraz w zależności od tego jakie zwierzę uszkodziło uprawę. Jeśli szkoda powstała w obwodzie łowieckim odpowiedzialność ponosi jego dzierżawca lub zarządca czyli w praktyce Koło Łowieckie. W takim przypadku ma zastosowanie Ustawa Prawo Łowieckie i wspomniane wyżej rozporządzenie, zgodnie z którym szkodę należy zgłosić osobie uprawnionej przez dzierżawcę lub zarządcę do przyjmowania zgłoszeń i na tej podstawie szkoda ta zostanie wyszacowana przez przedstawicieli Koła Łowieckiego.

W przypadku terenów wyłączonych z obwodu łowieckiego, odpowiedzialność przechodzi na Skarb Państwa i organem właściwym do szacowania i wypłaty odszkodowania będzie  właściwy ze względu na miejsce powstania szkody zarząd województwa.

Zgodnie z przywołanymi przepisami Prawa łowieckiego poszkodowanym jest właściciel lub posiadacz gruntu, który to zobowiązany jest między innymi do skutecznego zgłoszenia szkody. Zgłoszenia takie powinno mieć formę pisemną i wpłynąć w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody. Wyjątkiem są tutaj szkody wyrządzone w sadach, te należy zgłosić w terminie 14 dni od ich powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew. Prawidłowe zgłoszenie szkody otwiera procedurę jej likwidacji przez osobę uprawnioną.

Druki na zgłoszenie szkody w uprawach dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Walim, pok. nr 13.

Tekst: A.Z.