Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Działając na postawie uchwały Rady Gminy Walim nr VIII/43/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wójt Gminy Walim ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Walim.

I. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Gminy Walim na rok 2018:

50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

II. Przepisy prawne regulujące przyznanie dotacji:

 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.),

 3. Uchwała Rady Gminy Walim nr VIII/43/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

III. Dotacja może być udzielona na:

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Walim.

IV. Dotacja z budżetu Gminy Walim na wykonanie badań, prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 100% ogółu koniecznych nakładów na te prace lub roboty.

V. Uprawnieni wnioskodawcy: o dotację może się starać każdy podmiot, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

VI. Zasady przyznawania dotacji określają uchwała Rady Gminy Walim nr VIII/43/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

VII. Tryb przyznawania dotacji i jej rozliczania, zasady i przesłanki zwrotu dotacji określają art. 250 – 252 ustawy o finansach publicznych oraz umowa dotacji zawierana po podjęciu decyzji o jej udzielaniu.

VIII. Termin i warunki wykorzystania dotacji:

Termin realizacji zadań: do 15 grudnia 2018 roku

IX. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Walim.

X. Wymagania formalne:

1) Wnioski należy składać na formularzu dostępnym pod adresem internetowym: www.walim.pl lub w Urzędzie Gminy Walim. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2) Do wniosku należy dołączyć;

 1. dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do

zabytku,

 1. decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków,

 2. harmonogram prac lub robót,

 3. kosztorys inwestorski przewidywanych prac lub robót,

 4. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają

być przedmiotem dotacji, i/lub opinia techniczna dotycząca stanu zachowania

obiektu potwierdzona przez właściwego konserwatora zabytków,

jeżeli wnioskowany zakres prac tego wymaga;

 1. pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,

 2. fotograficzna dokumentacja stanu zachowania zabytku,

 3. w przypadku przedsiębiorcy:

 1. wszystkich zaświadczeń / oświadczeń o pomocy de minimis, również zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 2. pozostałych informacji na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem „nie dotyczy”, czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron.

3) Miejsce i termin składania wniosków: Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE

PRZY ZABYTKU”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.07.2018 roku w Urzędzie Gminy Walim (pok. nr 1 sekretariat) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58 – 320 Walim, (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Walim). Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Informacji udziela:

Sebastian Mika, po. Kierownik Ref. Instrastruktury Technicznej, nr tel.: 74 8494 357, e-mail: s.mika@walim.pl

Justyna Kłos, Inspektor ds. Kontroli Zarządczej i Zamówień Publicznych, nr tel.: 74 8494 351, e-mail: klos@walim.pl

UWAGA!!! o przydzieleniu dotacji decyduje kolejność złożonych wniosków

Załączniki:

Załącznik nr 1 – nr VIII/43/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku

Załącznik nr 2 – wniosek o udzielenie dotacji

Walim, dn. 03.07.2018 r.