Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Działając na postawie uchwały Rady Gminy Walim nr VIII/43/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Walim ogłasza drugi nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Walim.

 

 1. Kwota przeznaczona na dotacje w drugim naborze w budżecie Gminy Walim na rok 2018: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

 

 1. Przepisy prawne regulujące przyznanie dotacji:
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity U. 2017 poz. 2187 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity U. 2017 poz. 2077 ze zm.),
 • Uchwała Rady Gminy Walim nr VIII/43/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

III. Dotacja może być udzielona na:

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Walim.

 

 1. Dotacja z budżetu Gminy Walim na wykonanie badań, prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 100% ogółu koniecznych nakładów na te prace lub roboty.

 

 1. Uprawnieni wnioskodawcy: o dotację może się starać każdy podmiot, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji określają uchwała Rady Gminy Walim nr VIII/43/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

VII. Tryb przyznawania dotacji i jej rozliczania, zasady i przesłanki zwrotu dotacji określają art. 250 – 252 ustawy o finansach publicznych oraz umowa dotacji zawierana po podjęciu decyzji o jej udzielaniu.

 

VIII. Termin i warunki wykorzystania dotacji:

Termin realizacji zadań: do 15 grudnia 2018 roku

 

 1. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Walim.

 

 1. Wymagania formalne:

1) Wnioski należy składać na formularzu dostępnym pod adresem internetowym: www.walim.pl lub w Urzędzie Gminy Walim. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2) Do wniosku należy dołączyć;

 • dokument potwierdzający  posiadanie  przez  Wnioskodawcę  tytułu  prawnego  do

zabytku,

 • decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
 • harmonogram prac lub robót,
 • kosztorys inwestorski przewidywanych prac lub robót,
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają

być przedmiotem dotacji, i/lub opinia techniczna dotycząca stanu zachowania

obiektu  potwierdzona przez właściwego konserwatora zabytków,

jeżeli wnioskowany zakres prac tego wymaga;

 • pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
 • fotograficzna dokumentacja stanu zachowania zabytku,
 • w przypadku przedsiębiorcy:
 1. wszystkich zaświadczeń / oświadczeń o pomocy de minimis, również zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 2. pozostałych informacji na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem „nie dotyczy”, czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron.

3) Miejsce i termin składania wniosków: Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE

PRZY ZABYTKU”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2018 roku w Urzędzie Gminy Walim (pok. nr 1 sekretariat) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58 – 320 Walim, (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Walim). Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

Informacji udziela:

Justyna Kłos, Inspektor ds. Kontroli Zarządczej i Zamówień Publicznych, nr tel.: 74 8494 351, e-mail: klos@walim.pl

Sebastian Mika, po. Kierownik Ref. Instrastruktury Technicznej, nr tel.: 74 8494 357, e-mail: s.mika@walim.pl

UWAGA!!! o przydzieleniu dotacji decyduje kolejność złożonych wniosków

Załączniki:

Załącznik-nr-1-nr-VIII432015-z-dnia-23-czerwca-2015-roku

Załącznik-nr-2-wniosek-o-udzielenie-dotacji

Walim, dn. 08.10.2018 r.