Uwaga Konsultacje !

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W SPRAWIE uchwalenia na rok 2014 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) działające na terenie powiatu wałbrzyskiego do zgłaszania uwag, dotyczących załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2014 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

Konsultacje odbywają się w następujących formach:

1)    elektronicznej – uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu drogą mailową na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl do 08 listopada 2013 roku;

2)    bezpośredniej – uwagi można zgłaszać osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, pok. 205, w godzinach pracy urzędu, do 08 listopada 2013 roku;

3)    spotkań konsultacyjnych organizowanych na terenie poszczególnych Gmin Powiatu Wałbrzyskiego, zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

ogłoszenie do gmin