Absolutorium dla Wójta Gminy Walim

Absolutorium dla Wójta Gminy Walim

24.06.2020
print

23 czerwca 2020 r., podczas XVIII Sesji Rady Gminy, Radni Gminy Walim jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Walim. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rada gminy zapoznała się ze sprawozdaniem  z realizacji budżetu Gminy Walim za 2019 rok, uznając, że przedstawione sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o stanie mienia komunalnego wskazują, iż budżet Gminy Walim w 2019 r. realizowany był prawidłowo. Potwierdzone to zostało uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej  o udzielenie Wójtowi Gminy Walim absolutorium. W trakcie tej sesji, zgodnie z nowymi  zapisami ustawy o samorządzie gminnym, przeprowadzono debatę nad raportem o stanie gminy.  Na podstawie tego raportu radni przyjęli uchwałę o wotum zaufania dla Wójta Gminy Walim.

print