Absolutorium dla Wójta Gminy Walim

Absolutorium dla Wójta Gminy Walim

19.06.2019
print

W dniu wczorajszym, podczas VII Sesji Rady Gminy, Radni Gminy Walim jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Walim. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rada gminy zapoznała się ze sprawozdaniem  z realizacji budżetu Gminy Walim za 2018 rok, uznając, że przedstawione sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o stanie mienia komunalnego wskazują, iż budżet Gminy Walim w 2018 r. realizowany był prawidłowo. Potwierdzone to zostało uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej  o udzielenie Wójtowi Gminy Walim absolutorium. W trakcie tej sesji, zgodnie z nowymi  zapisami ustawy o samorządzie gminnym, przeprowadzono debatę nad raportem o stanie gminy.  Na podstawie tego raportu radni przyjęli uchwałę o wotum zaufania dla Wójta Gm

iny Walim.

print