Granty PPGR – Komputery dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Granty PPGR – Komputery dla dzieci z rodzin pegeerowskich

20.10.2021
print

Celem projektu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, w którym dziecko może otrzymać darmowy komputer.

W  związku z rozpoczęciem nowego programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, Wójt Gminy Walim zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów oraz uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Walim do złożenia oświadczenia deklarującego uczestnictwo w projekcie.

Uwaga – Aby otrzymać komputer należy do 3 listopada 2021 w siedzibie Urzędu Gminy Walim złożyć oświadczenie dotyczące udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty muszą zostać dostarczone osobiście lub wysłane pocztą z zastrzeżeniem, że data wpływu do Urzędu Gminy Walim nie może być późniejsza niż 3 listopada 2021.  Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Dokumenty które należy złożyć w powyższym terminie:

lub

oraz

 

Zgodnie z regulaminem konkursu Granty PGR aby otrzymać komputer/ laptop dziecko musi spełniać następujące warunki:

  • dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej
  • dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny), która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
  • dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Walim pod numerem telefonu 748494348

Uwaga! Złożenie oświadczenia  nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

print

Załączniki: