Masz przydomową oczyszczalnię lub zbiornik bezodpływowy? Musisz zgłosić to w urzędzie.

Masz przydomową oczyszczalnię lub zbiornik bezodpływowy? Musisz zgłosić to w urzędzie.

28.04.2022
print

W związku z ustawowym obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, Wójt Gminy Walim informuje o obowiązku zgłoszenia rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowej oczyszczalni ścieków.

Gmina Walim prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie art. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z  późn. zm.).

W związku z powyższym, Wójt Gminy Walim zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o dokonywanie zgłoszeń dotyczących posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji (dotyczy to również wieloletnich posiadaczy tych urządzeń, którzy dotychczas nie dokonali takiego zgłoszenia). Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Walimiu oraz na stronie internetowej www.walim.pl w zakładce „Dla mieszkańców”  Ochrona Środowiska.

Wypełnione zgłoszenia proszę dostarczyć do Urzędu Gminy w Walimiu (osobiście, za pośrednictwem poczty na adres Urzędu, lub poczty elektronicznej : kancelaria@walim.pl.

Ponadto informuję, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga  dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Walim zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późń. zm.).

Formularz do pobrania 

print