PAMIĘTAJ – RECYKLING ZACZYNA SIĘ W DOMU!

PAMIĘTAJ – RECYKLING ZACZYNA SIĘ W DOMU!

21.12.2020
print

Szczegółowy sposób segregacji odpadów komunalnych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych, pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.
Ważne! Szkła, plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV
i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy dworcu w Jugowicach). Dni i godziny otwarcia PSZOK-u można sprawdzić na stronie internetowej gminy www.walim.pl.
Do PSZOK-u oddajemy również inne odpady powstające w gospodarstwie domowym t.j. stare meble, wykładziny, dywany gruz i ceramikę budowlaną, opony do samochodów osobowych (do 10 szt/rok), tekstylia i odzież, opakowania po farbach i olejach.
Do PSZOK-u nie są przyjmowane: papa, pokrycia azbestowe, stare okna, części samochodowe, styropian budowlany i wełna mineralna. Wymienione odpady nie są odpadami komunalnymi. Właściciel takich odpadów jest zobowiązany przekazać je we własnym zakresie podmiotowi odbierającemu wymienione odpady i ponieść opłatę za odbiór i utylizację odpadów.
Uwaga! W czasie  odbioru odpadów,  pracownicy będą sprawdzać zawartość pojemnika lub worka i weryfikować, czy znajdują się tam właściwe odpady. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji umieszczą naklejkę, która ma być sygnałem dla mieszkańców, że coś jest nie tak. Jeżeli po ostrzeżeniu nadal właściciel nieruchomości będzie źle segregował odpady, zostanie ukarany naliczeniem opłaty podwyższonej w wysokości 50,00 zł  za osobę za miesiąc, w którym nie prowadzono właściwej segregacji odpadów. W przypadku nieruchomości wielolokalowych, odpowiedzialność ponosi  wspólnota mieszkaniowa.

print