Nowe stawki opłat za odpady komunalne.

Nowe stawki opłat za odpady komunalne.

24.01.2020
print

W związku z wprowadzeniem przez Radę Gminy Walim od dnia 01.01.2020 r., nowej stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  • Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Walim wynosi 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
  • Obecnie segregacja odpadów w Gminie Walim jest obowiązkowa. Sposób segregowania odpadów nie został zmieniony. Odpady „segregowane” należy wrzucać do odpowiednich pojemników, ustawionych na terenie gminy w tzw. gniazdach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
  • W przypadkach, kiedy mieszkańcy nieruchomości nie będą przestrzegali zasad segregowania odpadów komunalnych, na takie nieruchomości decyzją Wójta Gminy będzie nakładana stawka sankcyjna, która wynosi 50,00 zł miesięcznie od osoby. Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych ponoszą odpowiedzialność solidarnie za swoją nieruchomość.
  • Opłatę należy wnosić do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc.
  • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust.2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku ze zmianą wysokości opłat, mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji, za wyjątkiem:

  • Nowe deklaracje należy złożyć wyłącznie w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany innych danych . Termin złożenia nowej deklaracji upływa 10- tego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym zaistniała zmiana.
  • Mieszkańcy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać z ulgi w wysokości 10 % w opłacie za odpady komunalne. W przypadku, kiedy właściciel w/w nieruchomości będzie chciał skorzystać z ulgi, musi po dniu 01.01. 2020 r. złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Walim, pok. nr 13 lub pod nr tel. 74 8494 359.

Prosimy także o zapoznanie się z INSTRUKCJA SEGREGACJI ŚMIECI

print