Pamiętajmy, recykling zaczyna się od nas samych!

Pamiętajmy, recykling zaczyna się od nas samych!

05.01.2021
print

Od dnia  1 stycznia 2021 roku na terenie Gminy Walim obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy Gminy Walim zobowiązani są zbierać odpady wszystkich 5 frakcji na swojej nieruchomości, dlatego każda nieruchomość wyposażona będzie w pojemnik na odpady zmieszane i pojemnik na odpady bio, a tzw. gniazda będą systematycznie likwidowane.
W budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych, w których znajduje się do trzech wydzielonych lokali mieszkalnych pozostałe frakcje odpadów, czyli plastik/metale, papier i szkło, teraz zbieramy do  kolorowych worków, które dostarczać będzie firma odbierająca odpady. Worki są dostępne także w Urzędzie Gminy Walim i u sołtysów. Worki z odpadami segregowanymi należy wystawiać nie wcześniej niż na 1 dzień przed datą odbioru wyznaczonej frakcji, obok pojemników na odpady zmieszane. Odbierane będą wyłącznie odpady w oznakowanych workach. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika i korzystają z ulgi w opłacie za odpady komunalne, nie otrzymają pojemnika na odpady bio.
Budynki wielolokalowe, w których są cztery (lub powyżej ) lokale mieszkalne, zostaną wyposażone przez firmę odbierającą odpady komunalne w pojemniki przeznaczone na frakcje odpadów: plastik/metal, szkło, papier, zmieszane i bio. Odpady z terenu gminy będą odbierane zgodnie z harmonogramem. Harmonogram został dostarczony mieszkańcom, jest też dostępny na stronie www.walim.pl.

Przypomnijmy jeszcze kilka ważnych informacji. Szkła, plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy dworcu w Jugowicach).

Przypominamy, że PSZOK w Jugowicach funkcjonuje w godzinach:

PONIEDZIAŁEK     800 – 1200

ŚRODA                     1400 – 1800

SOBOTA                   800 – 1200

Do PSZOK-u oddajemy również inne odpady powstające w gospodarstwie domowym t.j. stare meble, wykładziny, dywany,gruz i ceramikę budowlaną, opony do samochodów osobowych (do 10 szt/rok), tekstylia i odzież, opakowania po farbach i olejach.

Papa, pokrycia azbestowe, stare okna, części samochodowe, styropian budowlany i wełna mineralna nie są odpadami komunalnymi. Właściciel takich odpadów jest zobowiązany przekazać je we własnym zakresie podmiotowi odbierającemu wymienione odpady i ponieść opłatę za ich odbiór i utylizację.

Zmiana systemu odbioru odpadów komunalnych sprawi, że nasze śmieci przestaną być anonimowe. W czasie  odbioru odpadów,  pracownicy będą sprawdzać zawartość pojemnika lub worka i weryfikować, czy znajdują się tam właściwe odpady. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji umieszczą naklejkę, która ma być sygnałem dla mieszkańców, że coś jest nie tak. Jeżeli po ostrzeżeniu nadal właściciel nieruchomości będzie źle segregował odpady, zostanie ukarany naliczeniem opłaty podwyższonej w wysokości 50,00 zł  za osobę za miesiąc, w którym nie prowadzono właściwej segregacji odpadów. Ta sama zasada dotyczy nieruchomości wielolokalowych, w których odpowiedzialność poniesie wspólnota mieszkaniowa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 84 94 359, adresem mailowym chmiel@walim.pl. lub na stronie internetowej urzędu www.walim.pl

Pamiętajmy, recykling zaczyna się od nas samych!

print