Zmiana stawek za odpady komunalne nieunikniona.

Zmiana stawek za odpady komunalne nieunikniona.

08.11.2019
print

W dniu 29.10.2019 r. podczas XI Sesji,  Rada Gminy Walim,  podjęła   dwie uchwały,  dotyczące zmiany wysokości opłat za odpady komunalne,   które wejdą  w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Nowe prawo nie daje  opcji „ nie segreguję”. Wszyscy będziemy mieli obowiązek sortowania odpadów. Za brak segregacji przewidziano podwyższone stawki opłat sankcyjnych.  Zgodnie z nowymi przepisami,  koszt odbioru odpadów będzie wynosił 20 zł miesięcznie od jednego członka rodziny, natomiast opłata sankcyjna wyniesie 50 zł od osoby. Ryczałtowa roczna opłata za domek letniskowy wyniesie 160 zł, a opłata podwyższona 400 zł rocznie.  Stawki  dla nieruchomości niezamieszkałych , na chwilę obecną pozostają bez zmian.  Do końca 2019 roku, do wszystkich właścicieli nieruchomości oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych, zostanie skierowane zawiadomienie o wysokości obowiązującej opłaty. Mieszkańcy nie będą musieli składać nowych deklaracji!
Należy podkreślić, że wzrost cen nie jest zależny od Gminy Walim. Od momentu  wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzonego przez gminę w 2013 roku, opłaty zostały podniesione raz,  w roku 2015 roku. Jednak należy pamiętać o tym, że przepisy wymagają, aby  koszty  prowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jakie ponosi gmina, równoważyły  się z sumą wysokości opłat, wnoszonych przez mieszkańców.  Wzrost minimalnych wynagrodzeń, podwyżka cen paliw i energii oraz dwukrotna zwyżka cen za zagospodarowanie odpadów w instalacjach do przetwarzania odpadów, wpłynęły na ogólny wzrost ceny usługi odbioru odpadów komunalnych, jakie musi ponosić Gmina Walim.
Zmiany zawarte w ostatniej nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, nakładają na gminy szereg dodatkowych obowiązków. Przepisy prawa miejscowego, dotyczące gospodarki odpadami na terenie naszej gminy, będą dostosowywane do wymogów ustawowych w ciągu następnych  miesięcy, nie później jednak niż do 06 września 2020 roku.

print