Drodzy mieszkańcy,

kiedy w pojemniku na odpady zmieszane znajdują się odpady podlegające selektywnej zbiórce, SEGREGACJA ODPADÓW NIE JEST PRAWIDŁOWA!

Niestety udział odpadów zmieszanych oscyluje wokół 60%, ponieważ duża część surowców (papier, tworzywa szt., szkło, bioodpady, metale, tetrapaki i inne) zamiast do pojemników na selektywną zbiórkę trafia do pojemników na odpady zmieszane.

Powoduje to, że osiągnięcie ustawowego celu osiągnięcia poziomu recyklingu (45 % w 2024 czy 55% w 2025) jest matematycznie – i faktycznie – niemożliwe.

Brak osiągnięcia poziomów recyklingu natomiast oznacza nałożenie wysokich kar za każdą brakującą tonę!

Jedyną realną drogą aby osiągnąć wyznaczony cel jest radykalne ograniczenie ilości zbieranych odpadów zmieszanych poprzez właściwą segregację.

I jak pokazujemy na filmie – jest to możliwe.

Zmieszane to tylko resztkowe – zobaczcie sami.

Źródło: WPO ALBA S.A.