Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

27.03.2023
print

Gmina Walim podpisała umowę na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023. Planowany okres realizacji Programu:  marzec 2023 r. –  grudzień 2023 r.

Co jest celem Programu?

  • Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę n dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Do kogo jest skierowany Program?

Program  adresowany do mieszkańców gmin Walim. Zakłada wsparcie finansowe samorządu  w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej  – do 100% kosztów realizacji zadania, z zachowaniem limitów tj.:

1)  w ramach pobytu dziennego nie mogą przekroczyć 240 godzin przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym,

2) w ramach pobytu całodobowego nie więcej niż 14 dni przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym.

wartość dofinansowania – 26 880,00 zł,

całkowita wartość zadania – 26 880,00  zł

Osobą do kontaktu jest pracownik socjalny Edyta Kowalska:

  •  telefonicznie 74/8457650
  •  mailowo osrodek@opswalim.pl
  •  osobiście w siedzibie ośrodka ul. Długa 8, Walim.

print