„Razem do celu w Gminie Walim”

„Razem do celu w Gminie Walim”

05.04.2022
print

„Razem do celu w Gminie Walim”

Projekt  jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Wartość projektu: 434 436,10 zł

Termin realizacji: 1.02.2022 – 31.01.2023 r

 

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w Jugowicach i Walimiu. Kluczowym problemem na jaki odpowiada projekt jest dostosowanie procesu edukacji do aktualnej sytuacji społeczno – ekonomicznej Dolnego Śląską oraz konieczność szybkiego reagowania na problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów w kontekście wyrównania szans edukacyjnych oraz niwelowania zdiagnozowanych barier w dostępie do wysokiej jakości edukacji.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

– realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

– wsparcie psychologiczno – pedagogiczne,

– organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów uzdolnionych,

– organizację warsztatów z kompetencji emocjonalno – społecznych,

print