Rozwój e-Usług publicznych w Gminie Walim

Rozwój e-Usług publicznych w Gminie Walim

13.08.2019
print

„Rozwój e-Usług publicznych w Gminie Walim”, w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej – oś priorytetowa „Technologie informacyjno-komunikacyjne”

 

W ramach projektu wdrożony został zintegrowany system teleinformatyczny, obejmujący zintegrowane systemy dziedzinowe, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Portal Interesanta itp. oraz e-usługi na 4 oraz 5 poziomie dojrzałości. Wdrożony system pozwala na prowadzenie usług zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi interoperacyjności, bezpieczeństwa oraz standardu dostępu dla niepełnosprawnych.  W wyniku realizacji Projektu, Gmina zwiększyła dostęp społeczeństwa do usług świadczonych drogą elektroniczną, zgodnych z obowiązującym prawodawstwem.

Kluczowe działania realizowane w projekcie:

 1. Wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.
 2. Zmiana platformy BIP z migracją danych.
 3. Budowa i uruchomienie e-usług na platformie ePUAP o minimalnym poziomie dojrzałości 3.
 4. Utworzenie modułu i aplikacji związanej z wdrożeniem Budżetu Obywatelskiego.
 5. Utworzenie modułu i aplikacji związanej z Konsultacjami Społecznymi.
 6. Utworzenie i wdrożenie Portalu Interesanta.
 7. Aktualizacja (modernizacja lub wymiana) systemów dziedzinowych niezbędnych do uruchomienia wdrażanych e-usług.
 8. Przeprowadzenie szkoleń wśród pracowników Urzędu.
 9. Zakup niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania.
 10. Utworzenie punktu potwierdzania profili zaufanych.

Docelowymi grupami do których adresowany jest projekt, które będą czerpać główne korzyści z produktów i funkcjonalności wdrożonych w efekcie realizacji projektu są przede wszystkim:

 • mieszkańcy gminy;
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność na ich terenie,
 • osoby fizyczne i prawne posiadające nieruchomości na obszarze gminy;
 • potencjalni inwestorzy chcący rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze gminy;
 • urzędnicy pracujący w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych i podległych objętych projektem.

Wysokość dofinansowania: 352 tys. zł.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim” Konkurs nr RPDS.02.01.04-IZ.03-02-048/15 – ZIT AW, Oś priorytetowa 2, 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 1, 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 4 – 4, 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW

print