INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW GMINY,

że 17 czerwca 2024 roku o godz. 1200
w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2
odbędzie się III. Sesja Rady Gminy Walim

W  porządku obrad znajduje się:

  • Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
  • Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  • Debata i rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
  • Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2023.
  • Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2023.
  • Podjęcie trzynastu uchwał Rady Gminy Walim.
  • Interpelacje i zapytania radnych.
  • Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego
     i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

Przewodniczący Rady Gminy Walim
Zuzanna Bodurka