Od 1 lipca 2023 r. Wójt Gminy Walim będzie przyjmował wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie należącym terytorialnie do Gminy Walim. Wniosek można złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

POBIERZ WNIOSEK! => KLIK!

 

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z art.1 ust.1. pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.). Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy:

02 1160 2202 0000 0004 8992 0026

 

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która:

  • pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż 8 lat, (do okresu o którym mowa, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym),
  • osiągnęła odpowiedni wiek:
    • w przypadku kobiet 60 lat,
    • w przypadku mężczyzn 65 lat,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

 

Gdzie należy złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r.

 

Co należy dołączyć do wniosku o świadczenie?

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

  • zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

 

Co zrobić jeżeli urząd gminy nie posiada informacji potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa?

Jeżeli Urząd Gminy nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/