Takim hasłem kampanii przeciwko przemocy domowej,  pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej       w Walimiu chcą zachęcić do reagowania na wszelkie akty przemocy.
Kiedy mamy do czynienia z przemocą? – Jeśli czyjeś działania powodują Twoje cierpienie        i ból, negatywnie wpływają na Twoje zdrowie fizyczne czy psychiczne, a osoba od której takich zachowań doznajesz, działa w zamierzony sposób, wykorzystuje swoją przewagę i narusza Twoje prawa oraz dobra osobiste, to bez wątpienia doświadczasz przemocy . Osoba stosująca przemoc często deklaratywnie twierdzi, że ma dobre intencje i „robi to wszystko dla Twojego dobra”. Manipuluje przekonując, że to Twoje działania, a nie jej, są problemem. Twoje poczucie własnej wartości zastąpione zostaje poczuciem winy. Jednocześnie stałym elementem Waszych relacji jest dawanie kolejnej szansy czy odnajdywanie usprawiedliwienia dla zachowań przemocowych.
Nie zawsze przemoc będzie związana z siłą fizyczną. Często przybiera formę znacznie trudniejszą do zauważenia. Upokorzenia, szantaże, groźby, oskarżenia, kontrolowanie czy izolowanie to przejawy przemocy psychicznej.
Przemoc w rodzinie to przestępstwo. Osoby, które się z nią zmagają, mają prawo otrzymać odpowiednią pomoc. Kampania społeczna ma uzmysłowić nam wszystkim, jak złożonym  i trudnym zagadnieniem jest przemoc domowa. Jednocześnie pokazuje, że odpowiedzialność za przemoc w rodzinie ponosi osoba ją stosująca.
Akcja ma charakter informacyjno-edukacyjny. Ma też wywrzeć konkretny cel – zachęcić osoby doznające przemocy do reakcji, wyrwania się z trudnej sytuacji. Każda z rodzin objętych procedurą Niebieskiej karty przez Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Walim, wraz z życzeniami świątecznymi i otrzymała zestaw gadżetów profilaktycznych związanych ze zjawiskiem przemocy. Również rodziny objęte wsparciem przez asystenta rodziny oraz osoby korzystające z usług opiekuńczych otrzymały gadżety wraz z pięknymi  stroikami świątecznymi, przygotowanymi przez pracowników Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, za co serdecznie dziękujemy.
Osoby doznające przemocy domowej, w celu uzyskania pomocy, mogą zgłosić się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu i uzyskać wszelkie informacje dotyczące możliwości udzielenia wsparcia – telefon kontaktowy 74/8457650 lub drogą elektroniczną osrodek@opswalim.pl.
Można również skorzystać z Niebieskiej Infolinii  801 120 002 – telefon jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 22.00 a w niedziele i święta w godz. 8.00 – 16.00. W środy w godz. 18.00 – 22.00 dyżurują prawnicy, w pozostałe dni konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Telefoniczna poradnia prawna działa pod numerem telefonu – 22 666 28 50.

Nie bądź obojętny. Widzisz,  reaguj!