Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)  informujemy, że Gmina Walim przystępuje do kontroli w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.

W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

Umowa taka powinna obejmować wszystkie wymagane prawem frakcje odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady komunalne zmieszane. Zgodnie z ustawą, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnej zbiórki odpadów. Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nieposiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).


Ogólne informacje => TUTAJ!

Szczegółowe informacje => TUTAJ!

Plan kontroli => TUTAJ!