Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Walim

dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Walim raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem na sesji Rady Gminy Walim, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Wójt Gminy Walim przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.


Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas powyższej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Walim. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Walim wotum zaufania.


Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Walim, pisemne zgłoszenie zawierające, co najmniej:
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania,
– podpis.
Zgłoszenie musi być poparte
podpisami, co najmniej
20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – a więc do dnia 26 czerwca 2023 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Walim zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Walim do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 26 czerwca 2023r. w Urzędzie Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w pokoju Nr 1 (sekretariat) Biuro Rady Gminy Walim.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Gminy Walim, w pokoju Nr 1 (sekretariat) Biuro Rady Gminy Walim oraz stronie internetowej gminy lub pod linkiem => wzór zgłoszenia do udziału w debacie.


Przewodniczący Rady Gminy Walim

Zuzanna Bodurka