Obwieszczenie Wójta Gminy Walim o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn.:

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walim na lata 2023-2026 z perspektywą do 2031 roku”.

Walim, dnia 1 września 2023 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Walim działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu dokumentu pn.:

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walim na lata 2023-2026 z perspektywą do 2031 roku”

               Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58 – 320 Walim,

  • ustnie do protokołu: Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58 – 320 Walim – po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu (74) 849 43 40,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@walim.pl

 

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 22 września 2023 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walim na lata 2023-2026 z perspektywą do 2031 roku”, jest wyłożona do wglądu w dniach od 1 do 22 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58 – 320 Walim, w godzinach 9.00-14.00 oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu: http://bip.walim.pl/

 

LINK DO „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Walim na lata 2023-2026 z perspektywą do 2031 roku” (KLIK!)