Wójt Gminy Walim ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.  Zadanie realizowane będzie pod warunkiem otrzymania przez Gminę Walim dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wyłonienia specjalistycznej firmy zajmującej się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem  i montażem nowych pokryć dachowych.        

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe itp.

Wnioski można składać  do dnia 10 lutego 2023 r. osobiście w Urzędzie Gminy Walim, ul. Boczna 9 – kancelaria lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Walim ul. Boczna 9, 52-320 Walim

Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dokona wykonawca wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), z którym Gmina Walim podpisze stosowną umowę po przyznaniu gminie środków finansowych z WFOŚiGW.

Dofinansowanie w formie dotacji wynosić będzie 70% wartości zadania, pozostałą kwotę wnioskodawca zobowiązany będzie sfinansować z własnych środków.

Wzory wniosku i informacji o wyrobach zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Gminy Walim w pokoju nr 13 i do pobrania poniżej. Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 74 8494 353.

Wniosek i załączniki  do pobrania